mobile: 502 436 143

e-mail: krzysztof.tomaszewski@expographic.com.pl